نمايشگاه

Natural Stone Turkey
 ترکیه, İstanbul
18-21 اکتبر 2014

Yapex Building Exhibition
 ترکیه, Antalya
18-21 اکتبر 2014

Yapex Renovation
 ترکیه, Antalya
18-21 اکتبر 2014

Yapex Windoor
 ترکیه, Antalya
18-21 اکتبر 2014

ADANA AGRICULTURE
 ترکیه, Adana
19-23 اکتبر 2014

Acute Cardiac Care
 ترکیه, İstanbul
20-23 اکتبر 2014

Iraq Telecoms
 ترکیه, İstanbul
26-27 اکتبر 2014

PUTECH EURASIA
 ترکیه, İstanbul
16-19 نوامبر 2014

Istanbul Book Fair
 ترکیه, İstanbul
17-25 نوامبر 2014

Plast Eurasia Istanbul
 ترکیه, İstanbul
29-نوامبر - 02-دسامبر 2014

Eleco Bursa
 ترکیه, Bursa
01-04 دسامبر 2014

Growtech Eurasia
 ترکیه, Antalya
05-08 دسامبر 2014

HOREKA
 ترکیه, İstanbul
06-09 دسامبر 2014

Sign Istanbul
 ترکیه, İstanbul
06-09 دسامبر 2014

BURSA SHEET METAL TECHNOLOGIES
 ترکیه, Bursa
06-09 دسامبر 2014

AGROEURASIA FAIR
 ترکیه, İstanbul
13-16 دسامبر 2014

Cukurova Education
 ترکیه, Adana
10-15 ژانويه 2015

Anfas Hotel Equipment
 ترکیه, İstanbul
23-26 ژانويه 2015

Officexpo
 ترکیه, İstanbul
29-ژانويه - 02-فوريه 2015

Emitt
 ترکیه, İstanbul
30-ژانويه - 02-فوريه 2015

Machinery
 ترکیه, İstanbul
02-05 فوريه 2015

Welding
 ترکیه, İstanbul
02-05 فوريه 2015

Jewex
 ترکیه, İzmir
03-06 فوريه 2015

CPI - Collections Premiére Istanbul
 ترکیه, İstanbul
09-11 فوريه 2015

قبلي12345تل
Show:243648