نمايشگاه

Cukurova Education
 ترکیه, Adana
10-15 ژانويه 2015

Anfas Hotel Equipment
 ترکیه, İstanbul
23-26 ژانويه 2015

Officexpo
 ترکیه, İstanbul
29-ژانويه - 02-فوريه 2015

Machinery
 ترکیه, İstanbul
02-05 فوريه 2015

Welding
 ترکیه, İstanbul
02-05 فوريه 2015

Jewex
 ترکیه, İzmir
03-06 فوريه 2015

CPI - Collections Premiére Istanbul
 ترکیه, İstanbul
09-11 فوريه 2015

Agroexpo Eurasia
 ترکیه, İzmir
12-15 فوريه 2015

5th IF Wedding Fashion Izmir
 ترکیه, İzmir
13-16 فوريه 2015

Eurasia BoatShow
 ترکیه, İstanbul
15-24 فوريه 2015

Anfas FoodProduct Fair
 ترکیه, Antalya
15-18 فوريه 2015

GOLDISTANBUL
 ترکیه, İstanbul
17-20 فوريه 2015

BURSA FOOD - FOODTECH
 ترکیه, Bursa
23-26 فوريه 2015

AYSAF
 ترکیه, İstanbul
28-فوريه - 03-مارس 2015

EF
 ترکیه, İstanbul
01-04 مارس 2015

5 Mersin Agriculture Fair
 ترکیه, Mersin
01-04 مارس 2015

Gas Turkey
 ترکیه, İstanbul
02-31 مارس 2015

FOTEG Istanbul
 ترکیه, İstanbul
07-10 مارس 2015

TEXBRIDGE
 ترکیه, İstanbul
08-10 مارس 2015

LAB - TECH
 ترکیه, İstanbul
12-15 مارس 2015

İSTANBUL WINDOW
 ترکیه, İstanbul
13-16 مارس 2015

UNICERA
 ترکیه, İstanbul
14-18 مارس 2015

9 Konya Agriculture
 ترکیه, Konya
14-18 مارس 2015

Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis
 ترکیه, Marmaris
14-18 مارس 2015

قبلي12345تل
نشان دادن:243648